Skip to main content

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 23 november 2022

Hierbij nodigt het bestuur van de voetbalvereniging WZC Wapenveld haar leden uit tot het bijwonen van een algemene ledenvergadering te houden op woensdag 23 november 2022 om 19:30 uur in het clubhuis.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen bestuur
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen ALV-vergaderingen van 14 maart 2022
 5. Verslag Penningmeester
 6. Verslag kascommissie, zie artikel 18 van de statuten, sub 3
 7. Benoeming leden kascommissie 2022-2023
 8. Jaarverslag bestuur
 9. Stand van zaken vrijwilligersbeleid
 10. Voorstel aanpassing statuten vereniging
 11. Verkiezing bestuursleden
 • Aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar: bestuurslid jeugdzaken: Bert Jager.
 • Aftredend en niet herkiesbaar: penningmeester: Jan van Weert.

In de ontstane vacature van penningmeester stelt het bestuur voor: Johan Nijmeijer.

Daarnaast is er binnen het bestuur nog steeds behoefte aan de bestuurslid voetbaltechnische zaken.

Het is mogelijk om een kandidaat bestuurslid voor te stellen door stemgerechtigde leden. Deze dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, ondertekend door tenminste 5 stemgerechtigde leden en vergezeld met een ondertekende bereidheidsverklaring van de betreffende kandidaat. Eventueel kan de functie die hij of zij in het bestuur ambieert worden aangegeven.

 1. Voorstel benoeming leden tot erelid / lid van verdienste
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Wanneer u de vergaderstukken vooraf wenst te ontvangen dan kunt u deze opvragen via secretaris@wzcwapenveld.nl. Deze worden circa 1 week van te voren via e-mail naar u verzonden.

Punten voor de rondvraag kunnen ook via dit e-mailadres worden ingediend. Voor onze voorbereiding vragen wij u vriendelijk dit vooraf te doen.

Vastgesteld, 4 november 2022

Namens het bestuur,

secretaris, Lijndert Liefers