Skip to main content

Disclaimer

Copyright

Alle rechten waaronder de auteursrechten op al het materiaal op www.wzcwapenveld.nl berusten bij WZC Wapenveld. Alle rechten van clubnamen en -logo’s berusten bij de respectievelijke eigenaars. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WZC Wapenveld informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

U wordt van harte uitgenodigd informatie op deze site te delen via de kanalen die de site daartoe aanbiedt. Daarnaast kunt u te allen tijde refereren door de URL www.wzcwapenveld.nl te gebruiken.

Door materiaal in te sturen voor publicatie verleent u WZC Wapenveld een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in andere uitgaven van WZC Wapenveld en om dat materiaal niet te plaatsen of in te korten), zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is.

Wijzigingen

De informatie op www.wzcwapenveld.nl. wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Uitsluiten van aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die WZC Wapenveld aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

WZC Wapenveld sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.wzcwapenveld.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.wzcwapenveld.nl te kunnen raadplegen.