gemaakt op : 12 mei 2018

ledenvergadering Club van 100

CLUB VAN 100 WZC, WAPENVELD AGENDA LEDENVERGADERING 16 MEI 2018

1. Opening door voorzitter

2. Financieel overzicht 2017

3. Aanschaffingen - activiteiten in 2017

4. Ledenaantal

5. Verslag kascommissie / d├ęcharge penningmeester/bestuur

6. Kascommissie in 2019

7. Bestuursverkiezingen Voorzitter Aftredend en niet herkiesbaar: Kandidaat voor deze functie: Secretaris Aftredend en niet herkiesbaar: Kandidate voor deze functie

8. Aanschaffingen 2018

9. Ledenwerving

10. Rondvraag / wat verder ter tafel komt

11. Sluiting door voorzitter Gert Kleijer William Boeve Gert Striker Janet Kwakkel